Opłaty za usługi edukacyjne związane z wydaniem duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej, wydaniem dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu  na język angielski

§ 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:

Rodzaj dokumentuWysokość opłaty (PLN)
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50
dyplomu ukończenia studiów wraz dwoma odpisami 60
dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 40

§ 2

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 26 złotych.

 

§ 3

Opłaty, o których mowa w § 1-2 wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.