1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala się dodatkowe, niżej wymienione opłaty za usługi edukacyjne związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych w związku z:
    1. korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych w związku z wyrównaniem różnic programowych, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
    2. ponownym odbyciem praktyki pedagogicznej, określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
    3. ponownym korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadowalających wyników w nauce, w wysokości 400 zł za każdy kurs.
  2. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są naliczane do kwoty 3600 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
  3. Opłata za praktyki pedagogiczne, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w ust. 2.
  4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.