Cudzoziemcy odbywający studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłatę za studia semestralnie.

Doktorant wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść doktoranta.

Wysokość opłaty za odbywanie studiów doktoranckich wynosi 1500 euro (EUR) za semestr.
Opłatę należy wnieść w terminach:
– za pierwszy semestr – do 31 października 2018 r.
– za drugi semestr – do 15 marca 2019 r.

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Podstawa prawnaZarządzenie nr R/Z.0201-20/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019