Rok akademicki 2018/2019

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2018/2019 
(PLN)
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych 1500
Administracja samorządowa 1350
Arteterapia – sztuki plastyczne 2000
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 1200
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1400
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1300
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 1700
Cracoviana – miasto i region w turystyce 2000
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 1600
Doradztwo zawodowe w szkole 1500
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych 1800
Edukacja dla bezpieczeństwa 1200
Edukacja techniczna 2300
Edytorstwo 1600
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt 1350
Geografia 2450
Geoinformacja w edukacji 1500
Historia i wiedza o społeczeństwie 1950
Informatyka 2000
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole 1700
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny 1500
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym 1500
Kreatywne nowe media w służbach społecznych 1480
Logopedia 1900
Marketing i nowoczesna promocja 1580
Matematyka 1950
Mechatronika 1400
Mediacje i negocjacje 1600
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 2000
Nauczanie chemii w szkole podstawowej 2050
Nauczanie etyki 1400
Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej 1900
Nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej 1900
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1400
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1600
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 1400
Neurologopedia 2000
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 1500
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1700
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1400
Pedagogika specjalna – surdopedagogika 1400
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z diagnozą i terapią pedagogiczną 1400
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi 1450
Prawo dla urzędników nieprawników 1400
Prawo inwestycyjno-budowlane 1350
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych 2000
Prawo – Negocjacje – Przedsiębiorczość 1300
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową 1400
Prawo wykonawcze 1350
Przedsiębiorczość 2100
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 1400
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie 1350
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania 1400
Socjoterapia 1600
Studia podyplomowe w zakresie polityki społecznej i zarządzania organizacjami pozarządowymi 1450
Technologie elektronicznego przetwarzania informacji 1150
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna 1400
Totalitaryzm – nazizm – Holocaust 790
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1400
Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą 1450
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 1500
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie 1300
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej 1150
Zaburzenia ze spectrum Autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 1200
Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka 1700

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
  2. Zarządzenie nr R/Z.0201-17/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
  3. Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.
  4. Zarządzenie nr R/Z.0201-4/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.