flaga Ukrainy powiewająca na wietrze

Drodzy Studenci i Studentki z Ukrainy,
w związku z rosyjską agresją na Ukrainę informujemy, że wszyscy studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, bez względu na posiadane obywatelstwo, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać zapomogę pieniężną z funduszu stypendialnego.

Przez trudną sytuację życiową, uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi, należy rozumieć ogół warunków (na przykład materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (na przykład pożarem, klęską żywiołową, wojną), utrata stałego źródła dochodu i inne.

Wniosek o zapomogę można złożyć wypełniając formularz online.

 

Матеріальна допомога

Дорогі Студенти та Студентки з України! У зв’язку з російською агресією проти України повідомляємо, що всі студенти Педагогічного університету ім. Комісії Едукації Народової в Кракові, незалежно від громадянства, які тимчасово опинилися у складній життєвій ситуації, можуть отримати матеріальну допомогу зі стипендіального фонду.

Під складною життєвою ситуацією, що є підставою для отримання одноразової грошової допомоги, слід розуміти комплекс обставин (наприклад: матеріальні, сімейні, соціальні, стан здоров’я), в яких опинилася сім’я студента, що спричиняють тимчасові проблеми у заспокоєнні матеріальних потреб сім'ї. Причинами важкої життєвої ситуації студента можуть бути, зокрема, хвороба, інвалідність або смерть члена сім’ї, збитки, завдані внаслідок інших життєвих ситуацій (наприклад: пожежа, стихійне лихо, війна), втрата стабільного джерела доходу, і інші.

Ви можете подати заявку на допомогу, заповнивши форму.