Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach Narodowego Centrum Nauki, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5000 do 50 000 złotych na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 roku. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie do 30 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.