Zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-33/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów z dniem 30 września 2019 r. traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2017 Rektora z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów.
 
Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 
Dokument zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w uczelni studiów podyplomowych oraz szkół doktorskich, dla których odpowiednimi są: regulamin studiów podyplomowych oraz regulamin szkół doktorskich.