25 lutego 2019 roku Senat powołał Radę Uczelni. W jej skład weszli przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego:

 • dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP – były dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego,
 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP – kierownik Katedry Analizy Matematycznej,
 • prof. dr hab. Jan Rydel – członek komisji historycznych PAN i PAU,
 • inż. Kamil Firmanty – przewodniczący Samorządu Studenckiego UP.


Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. do Rady Uczeni powołano także osoby niezwiązane do tej pory z Uniwersytetem Pedagogicznym:

 • dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – prodziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii na Uniwersytecie Warszawskim,
 • prof. dr hab. Dariusz Rott – wykładowca w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni,
 • monitorowanie zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.


W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
 • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe,
 • składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.