Rok akademicki 2022/2023

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 30 maja 2022 roku cudzoziemcy odbywający naukę na studiach stacjonarnych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w dwóch równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 28 października 2022 roku
  • II rata – do 15 marca 2023 roku

Cudzoziemcy korzystający z powtarzania kursów objętych wpisem warunkowym wnoszą jednorazową opłatę w terminie 14 dni od daty poinformowania ich o podjętej przez Dyrektora Instytutu decyzji o udzieleniu wpisu warunkowego. Opłata za wpis warunkowy nie podlega zwrotowi.

Cudzoziemcy odbywający naukę na studiach stacjonarnych, powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce, wnoszą jednorazową opłatę do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.33.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023