1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala się dodatkowe, niżej wymienione opłaty za usługi edukacyjne związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych w związku z:
  1. korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych w związku z wyrównaniem różnic programowych, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  2. ponownym odbyciem praktyki pedagogicznej, określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  3. ponownym korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadowalających wyników w nauce, w wysokości 400 zł za każdy kurs.
 2. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są naliczane do kwoty 3600 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Opłata za praktyki pedagogiczne, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w ust. 2.
 4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.

Rok akademicki 2021/2022

Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2021 roku studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 29 października 2021 roku
 • II rata – do 30 listopada 2021 roku
 • III rata – do 15 marca 2022 roku
 • IV rata – do 29 kwietnia 2022 roku

Podstawa prawna
Decyzja Nr R.D.0211.17.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2021/2022

  Stawki godzinowe (45 minut) na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych wynoszą odpowiednio:

Kierunek studiówStawka godzinowa (PLN)
Administracja samorządow 13
ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny 20
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 11
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 14
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim  16
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 13
Biologia w terenie 20
Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online) 25
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo 16
Edukacja językowa dorosłych 15
Edukacja niezależna – pedagogika waldorfska 15
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej 18
Edukacja techniczna 12
Edytorstwo 14
E-nauczyciel 30
Etyka dla nauczycieli 9
Fizyka dla nauczycieli 12
Geografia 13
Geopolityka i dziennikarstwo międzynarodowe 19
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli 16
Historia 22
Historia i wiedza o społeczeństwie 22
Kompetencje przyszłości i coaching 33
Kreatywne nowe media 22
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna 18
Logopedia 13
Marketing i kreatywna reklama 18
Matematyka 12
Media i public relations w sporcie profesjonalnym 19
Mediacje i negocjacje 15
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 10
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 14
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia online 16
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 15
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego 20
Ochrona danych osobowych w oświacie (Inspektor Ochrony Danych) 22
Organizacja i zarządzanie oświatą 11
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 10
Praca socjalna z uchodźcami 12
Prawo inwestycyjno-budowlane 14
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 19
Przyroda 17
Social Media Marketing 20
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku 17
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter 17
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10
Wiedza o społeczeństwie 22
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 15
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej 12

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.47.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.39.2022 Rektora z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

Rok akademicki 2022/2023

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 25 maja 2022 roku studenci studiów niestacjonarnych, studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz
oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2022 roku
 • II rata – do 30 listopada 2022 roku
 • III rata – do 15 marca 2023 roku
 • IV rata – do 28 kwietnia 2023 roku

Studenci korzystający z powtarzania kursów objętych wpisem warunkowym wnoszą jednorazową opłatę w terminie do 14 dni od daty poinformowania ich o podjętej przez Dyrektora Instytutu decyzji o udzieleniu wpisu warunkowego. Opłata za wpis warunkowy nie podlega zwrotowi.

Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszą opłatę jednorazowo do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.32.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz podyplomowych, a także opłat za wpis warunkowy oraz powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2022/2023

Słuchacz, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów podyplomowych i uzyskał zgodę Dyrektora Instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest zobowiązany jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:

 1. za jedną godzinę lekcyjną (45 minut) ćwiczeń praktycznych w szkole słuchacz wnosi opłatę w wysokości 30 złotych;
 2. za praktyki pedagogiczne zawodowe, słuchacz wnosi opłatę zgodną z wymiarem praktyki, według poniższej tabeli:
Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowychStawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN)
tygodniowa (1–29 godzin) 140
dwutygodniowa (30–44 godzin) 180
trzytygodniowa (45–59 godzin) 220
czterotygodniowa (60–74 godzin) 260
pięciotygodniowa (75–90 godzin) 300
sześciotygodniowa (powyżej 90 godzin) 340

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.47.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.39.2022 Rektora z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023