Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2021/2022

1Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zobowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej na każdą wybraną ścieżkę kształcenia, na którą ubiega się o przyjęcie, w wysokości:

150 złotych na kierunki:

  • art & design (studia stacjonarne II stopnia)
  • design (studia stacjonarne I stopnia)
  • digital design (studia stacjonarne I stopnia)
  • grafika (studia stacjonarne I i II stopnia)
  • komunikacja wizualna (studia stacjonarne I stopnia)
  • malarstwo (studia stacjonarne I stopnia)
  • sztuka i edukacja (studia stacjonarne I stopnia)
  • sztuka i media (studia stacjonarne I stopnia)
  • malarstwo (studia stacjonarne II stopnia)


85 złotych na pozostałe kierunki.

2Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

3Kandydat wnosi opłatę na przypisany mu numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany każdemu kandydatowi podczas elektronicznej rejestracji na studia.

4Dokonana przez kandydata wpłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest nieuruchomienie kierunku lub rezygnacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego w terminie do dnia zakończenia rejestracji na wybranej ścieżce kształcenia.

5Zwrotu opłaty dokonuje się na podstawie rezygnacji kandydata za pośrednictwem indywidualnego konta w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów opłata zostaje obligatoryjnie zwrócona wszystkim kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na nieuruchomiony kierunek studiów. Czynności rekrutacyjne podejmowane są po uiszczeniu przez Kandydata opłaty w pełnej wysokości.

 

Podstawa prawna