Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2022/2023

1Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie zobowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek studiów, odrębnie w przypadku rekrutacji na różne poziomy (studia I lub II stopnia) i formy studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), na który kandydat rekrutuje w wysokości:

150 złotych na kierunki:

  • art & design (studia stacjonarne II stopnia)
  • art & science (studia stacjonarne II stopnia)
  • design (studia stacjonarne I stopnia)
  • digital design (studia stacjonarne I stopnia)
  • grafika (studia stacjonarne I i II stopnia)
  • komunikacja wizualna (studia stacjonarne I stopnia)
  • malarstwo (studia stacjonarne I i II stopnia)
  • sztuka i edukacja (studia stacjonarne I i II stopnia)
  • sztuka i media (studia stacjonarne I stopnia)


85 złotych na pozostałe kierunki.

2Powyższe stawki opłat rekrutacyjnych obowiązują zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

3Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie wnosi opłatę rekrutacyjną na przypisany mu numer konta bankowego, wygenerowany podczas rejestracji elektronicznej.

4Dokonana przez kandydata opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany kierunek, poziom, czy forma studiów nie zostaną uruchomione lub kandydat zrezygnuje z postępowania rekrutacyjnego w terminie do dnia zakończenia rejestracji.

5Zwrotu opłaty dokonuje się na podstawie rezygnacji kandydata złożonej za pośrednictwem indywidualnego konta w elektronicznym systemie rekrutacyjnym – w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W sytuacji nieuruchomienia danego kierunku, poziomu, czy formy studiów opłata uiszczona przez kandydatów jest zwracana. Warunkiem podjęcia czynności rekrutacyjnych przez Uczelnię jest uiszczenie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej w pełnej wysokości.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.31.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2022/2023