Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wnoszą opłaty za studia semestralnie.

Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.

Na studiach stacjonarnych opłata za każdy semestr nauki wynosi 600 EURO (EUR).

Opłatę za naukę na studiach stacjonarnych należy wnieść w terminach:

  • I rata – do 29 października 2021 roku
  • II rata – do 15 marca 2022 roku

Numer rachunku bankowego
EUR-IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 SWIFT: PKOPPLPW

Podstawa prawna