Limit: 3 osoby

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

 1. Tematyka przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć następujących zagadnień:
  • geometria algebraiczna,
  • analiza funkcjonalna,
  • algebra,
  • równania funkcyjne,
  • teoria aproksymacji,
  • teoria punktów stałych,
  • teoria operatorów,
  • analiza rzeczywista i topologia,
  • algebra uniwersalna,
  • historia matematyki,
  • filozofia matematyki,
  • dydaktyka matematyki.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:
  1. Projekt badawczy (0–15 pkt.), który może być potencjalnym tematem rozprawy doktorskiej. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i zawierać nie mniej niż 6 tys. znaków bez spacji, łącznie z bibliografią. Ocenia go dwóch recenzentów wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji. Ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:
   • sformułowanie celu badania (0–3 pkt.),
   • znajomość aktualnego stanu badań (0–3 pkt.),
   • proponowana metodologia (0–3 pkt.),
   • nowatorstwo i wartość poznawcza (0–3 pkt.),
   • możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego (0–3 pkt.).
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.) Rozmowa dotyczy złożonego projektu badawczego; może być prowadzona w języku polskim lub angielskim. Jej celem jest sprawdzenie ogólnej wiedzy kandydata z danej dyscypliny naukowej. Ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji w poszczególnych kategoriach:
   • umiejętność przedstawienia problemu badawczego na tle stanu badań (0–5 pkt.),
   • umiejętność zaproponowania sposobu rozwiązania problemu badawczego (0–5 pkt.),
   • umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej (0–5 pkt.),
   • możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego (0–5 pkt.).
  3. Ocena aktywności naukowej (0–7 pkt.):
   • publikacja w czasopiśmie naukowym, autorstwo monografii lub rozdziału w monografii w wydawnictwie uwzględnionym w wykazie MNiSzW (0–3 pkt.),
   • udział w konferencji naukowej z wygłoszonym referatem (0–2 pkt.),
   • staż krajowy, zagraniczny lub stypendialny, co najmniej 14 dni (0–1 pkt.),
   • praca w kole naukowym (0–1 pkt.).

Praca w kole oraz staże muszą być udokumentowane. W przypadku publikacji wymagany jest wydruk, w przypadku konferencji – abstrakt; można zgłosić co najwyżej trzy publikacje i co najwyżej dwie konferencje.