Limit: 3 osoby

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 1. Do Szkoły Doktorskiej w zakresie dyscypliny historia przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.
 2. Doktorant może realizować temat pracy doktorskiej w następujących zakresach:
  • problematyka społeczeństw, kultur i państw epok dawnych (od starożytności do końca XVIII w.), 
  • problematyka społeczeństw, narodów i państw w XIX–XXI w.,
  • dydaktyka historii.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:
  1. Projekt badawczy zgłaszany przez kandydata, który może być w przyszłości tematem jego pracy doktorskiej. Maksymalna ocena projektu badawczego to 15 pkt. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i mieć objętość nie mniejszą niż 20 tysięcy oraz nie większą niż 40 tysięcy znaków (ze spacjami, wliczając w to bibliografię). Projekt ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej spośród pracowników naukowych posiadających uprawnienia do promowania doktorów, specjalizujących się badawczo w epoce, której dotyczy zgłaszany projekt badawczy. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:
   • sformułowanie problematyki badawczej (0–3 pkt.),
   • znajomość aktualnego stanu badań (0–3 pkt.),
   • proponowana metodologia (0–3 pkt.),
   • nowatorstwo i wartość poznawcza (0–3 pkt.),
   • możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego (0–3 pkt.).
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.), której celem jest sprawdzenie przygotowania i wiedzy kandydata w zakresie epoki, którą zamierza się zajmować oraz warsztatu historyka, z uwzględnieniem kontekstu badań europejskich. Rozmowa może być przeprowadzona w języku polskim lub angielskim. Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji w poszczególnych kategoriach:
   • wiedza w zakresie kontekstu powszechnodziejowego (0–5 pkt.),
   • wiedza na temat metodologii i źródeł (0–5 pkt.),
   • wiedza na temat aktualnego stanu badań i literatury przedmiotu (0–5 pkt.),
   • umiejętność prowadzenia rozmowy naukowej (0–5 pkt.).
  3. Ocena aktywności naukowej w zakresie historii jako dyscypliny naukowej (0–7 pkt.):
   • publikacja w czasopiśmie naukowym, autorstwo monografii lub rozdziału w monografii w wydawnictwie uwzględnionym w wykazie MNiSW (0–2 pkt.),
   • udział w konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym z wygłoszonym referatem (0–2 pkt.),
   • staż krajowy, zagraniczny lub stypendialny, co najmniej 7dni (0–1 pkt.),
   • wybitne osiągnięcia w pracy w kole naukowym lub projekty naukowe zrealizowane w ramach działalności zawodowej (0–1 pkt.),
   • nagrody lub wyróżnienia naukowe (0–1 pkt.).

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń, a w przypadku publikacji – wydruk.