Limit: 3 osoby

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 1. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, która ukończyła studia II stopnia lub jednolite magisterskie.
 2. Tematyka przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć zagadnień z zakresu:
  • geografii społecznej,
  • geografii ekonomicznej,
  • gospodarki przestrzennej,
  • dydaktyki geografii.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:
  1. Projekt badawczy (0–15 pkt.), który może być potencjalnym tematem rozprawy doktorskiej. Projekt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i mieć objętość nie mniejszą niż 10 tysięcy oraz nie większą niż 18 tysięcy znaków bez spacji. Projekt ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, spośród pracowników naukowych posiadających uprawnienia do promowania doktorów reprezentujących dyscyplinę naukową, w której oferowany jest projekt badawczy. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:
   • sformułowanie celu badania (0–3 pkt.),
   • znajomość aktualnego stanu badań (0–3 pkt.),
   • proponowana metodologia (0–3 pkt.),
   • nowatorstwo i wartość poznawcza (0–3 pkt.),
   • możliwości realizacji oraz zasadność proponowanego projektu badawczego (0–3 pkt.).
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.), której celem jest sprawdzenie przygotowania i zainteresowań naukowych kandydata w oparciu o złożony projekt badawczy oraz wiedzy ogólnej z danej dyscypliny naukowej. Rozmowa może być przeprowadzona w języku polskim lub za zgodą Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w języku angielskim. Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji w poszczególnych kategoriach:
   • umiejętność ustnej prezentacji projektu badawczego, bez prezentacji multimedialnej (0–5 pkt.),
   • umiejętność uzasadnienia/obrony swojego projektu (przesłanek, celu badań, wybranej metodologii, oryginalności rozwiązania problemu badawczego) (0–5 pkt.),
   • umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej (0–5 pkt.),
   • ogólna wiedza w zakresie danej dyscypliny (0–5 pkt.).
  3. Ocena aktywności naukowej z ostatnich 5 lat (0–7 pkt.):
   • publikacja w czasopiśmie indeksowanym w bazie Scopus/Web of Science (0–2 pkt.),
   • publikacja w czasopiśmie naukowym, autorstwo monografii lub rozdziału w monografii w recenzowanym wydawnictwie uwzględnionym w wykazie MNiSW, nieindeksowanym w bazach Scopus lub Web of Science (0–1 pkt.),
   • praca w kole naukowym (0–1 pkt.),
   • udział w konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym z wygłoszonym referatem (0–1 pkt.),
   • staż krajowy, zagraniczny lub stypendialny, co najmniej 7dni (0–1 pkt.),
   • nagrody lub wyróżnienia naukowe (0–1 pkt.).

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń, a w przypadku publikacji – wydruk.