Cudzoziemiec, który:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu lub członkiem rodziny takiej osoby, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada Kartę Polaka
 • jest stypendystą Rządu Polskiego
 • posiada decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • jest cudzoziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski
 • posiada status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie połączenia z rodziną lub posiadania statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydanego przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej lub jestem członkiem rodziny takiej osoby (art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013)
 • jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem lub rodzicem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • korzysta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony uzupełniającej
 • posiada na terenie Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy

może studiować na zasadach obywateli polskich.

 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wyższe w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie określonym w szczegółowych kryteriach kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskają potwierdzenie wydane przez Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Pedagogicznego, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim na wymaganym i określonym w szczegółowych kryteriach przyjęć poziomie, lub
 • posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Strona internetowa Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez cudzoziemców