Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2020/2021 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia niestacjonarne II stopnia).

Opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych należy wnieść w terminach:

  • I rata – do 31 października 2020 roku
  • II rata – do 15 marca 2021 roku

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) wpłacając na indywidualny numer rachunku studenta.

Podstawa prawna