Myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a bezstresowo złożysz dokumenty i pomyślnie zakończysz postępowanie kwalifikacyjne.

Obcokrajowców dotyczą te same kryteria przyjęć na studia, co kandydatów posiadających „starą maturą”.

1Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl (początek rejestracji: 1 czerwca 2020 roku).

2Przygotuj odpowiednie dokumenty:

  1. wydruk formularza rejestracyjnego z elektronicznego systemu rekrutacyjnego
  2. kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
  3. kserokopię Karty Polaka – dotyczy osób, które ją posiadają
  4. kserokopię karty stałego pobytu – dotyczy osób, które ją posiadają
  5. kopię decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia – dotyczy osób, które ją posiadają
  6. kopię certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – dotyczy osób, które ją posiadają
  7. kserokopię certyfikatu znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie, wydanym przez odpowiednią jednostkę
  8. kserokopię polisy ubezpieczeniowej
  9. dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35×45mm)

3Dokumenty (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dostarcz w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w tabeli.

4Jeżeli zostałeś przyjęty na studia, musisz dokonać wpisu. W tym celu przygotuj dokumenty nr 6, 7, 8, 9 oraz dokumenty wskazane na Twoim indywidualnym koncie kandydata. Przygotuj także oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (nr 1, 2 oraz 3–9) – będziesz je musiał przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej. Wszystkie formalności związane z wpisem na studia załatwisz w terminie i miejscu podanym w Decyzji o przyjęciu. Jeśli nie będziesz mógł dokonać ich osobiście, możesz upoważnić inną osobę. Pobierz druk upoważnienia.