Myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a bezstresowo złożysz dokumenty i pomyślnie zakończysz postępowanie kwalifikacyjne.

Obcokrajowców dotyczą te same kryteria przyjęć na studia, co kandydatów posiadających „starą maturą”.

1Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl (początek rejestracji: 1 czerwca 2021 roku).

2Przygotuj odpowiednie dokumenty:

  1. wydruk formularza rejestracyjnego z elektronicznego systemu rekrutacyjnego
  2. kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
  3. kserokopię Karty Polaka – dotyczy osób, które ją posiadają
  4. kserokopię karty stałego pobytu – dotyczy osób, które ją posiadają
  5. kopię decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia – dotyczy osób, które ją posiadają
  6. kopię certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – dotyczy osób, które ją posiadają
  7. kserokopię certyfikatu znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie, wydanym przez odpowiednią jednostkę
  8. kserokopię polisy ubezpieczeniowej
  9. dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35×45mm)

3Dokumenty nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 zamieść w elektronicznym systemie rekrutacyjnym na indywidualnym koncie kandydata.

4Jeżeli zostałeś przyjęty na studia, musisz dokonać wpisu. W tym celu przygotuj skany wszystkich dokumentów i wyślij je na adres mailowy jednostki prowadzącej dany kierunek, we wskazanym przez komisję rekrutacyjną czasie.