kula ziemska na granatowym tle

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wyższe w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie określonym w szczegółowych kryteriach kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  • uzyskają potwierdzenie wydane przez Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Pedagogicznego, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim na wymaganym i określonym w szczegółowych kryteriach przyjęć poziomie, lub
  • posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
  • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.