przystojny młody mężczyzna w garniturze

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie kryzysowe.

Wybierając kierunek zarządzanie kryzysowe masz pewność, że:

  • proces kształcenia ukierunkowany zostanie na profesjonalizację podejmowanych działań w różnorodnych sytuacjach kryzysowych;
  • nabędziesz wiedzę, umiejętności i odpowiednie kompetencje w ocenie różnorodnych zagrożeń i ryzyka w sytuacjach kryzysowych czy stanach nadzwyczajnych;
  • będziesz potrafić dokonywać analizy i oceny oraz proponować sposoby rozwiązywania w trudnych sytuacjach kryzysowych;
  • poznasz algorytmy postępowania w sytuacji pojawienia się sytuacji kryzysowej;
  • dowiesz się, jak sprawnie kierować zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje;
  • nauczysz się projektowania oddziaływań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji ryzyka pojawiania się różnych kryzysów.

Jako absolwent kierunku zarządzanie kryzysowe będziesz rozumieć i potrafić uzupełniać swoją wiedzę w zakresie szerokorozumianych nauk o polityce oraz funkcjonowaniu współczesnej administracji w Polsce. Ponadto będziesz wyposażony w wiedzę z zakresu teoretycznych oraz pedagogicznych aspektów, które związane są z bezpieczeństwem, mechanizmami zarządzania kryzysowego oraz podejmowaniem interwencji kryzysowej. Twoje przedmiotowe kompetencje obejmować będą zagadnienia ze stosunków międzynarodowych i polityki społecznej. Posiądziesz wiedzę na temat rodzajów i istoty zagrożeń, ich skutków dla człowieka oraz środowiska, w którym funkcjonuje. Ponadto poznasz algorytmy postępowania w sytuacji pojawienia się sytuacji kryzysowej.

 

Wybrane przedmioty na studiach

Komunikacja interpersonalna
Prawa człowieka
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
Praca z osobami w sytuacjach kryzysowych
Diagnoza sytuacji kryzysowych
Strategie w systemie zarządzania
Zarządzanie ryzykiem
Symulacja sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem IT
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysu
PR w zarządzaniu kryzysowym

Będziesz przygotowany do pracy w strukturach kryzysowych jednostek administracji publicznej, w służbach mundurowych, w Służbie Celnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, Centrach Zarządzania Kryzysowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, w komórkach organizacyjnych i firmach ochrony osób i mienia. Będziesz posiadać przygotowanie do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz innych placówkach, instytucjach czy agendach Unii Europejskiej.

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.