Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  6

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub równoważnego kierunków ścisłych lub technicznych oraz pozytywny wynik każdej z części postępowania kwalifikacyjnego (tryb konkursowy), w ramach którego:

 • kandydat jest zobowiązany przedstawić list motywacyjny, w którym może wyrazić chęć przydziału do grupy badawczej i wskazać opiekuna naukowego,
 • kandydat jest zobowiązany odbyć rozmowę kwalifikacyjną w zakresie:
  • pracy magisterskiej i osiągnięć naukowych kandydata,
  • zainteresowań naukowych kandydata oraz sprawdzenia wiedzy z fizyki ogólnej,
 • uwzględniona zostanie ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

W efekcie zostanie ustalona lista rankingowa wraz z wstępnym przydziałem do grupy badawczej i przydzieleniem opiekuna naukowego. Przydzielenie opiekuna naukowego odbywa się przy czynnym udziale kandydata i jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia.

Opiekun naukowy musi posiadać udokumentowaną listę publikacji naukowych z ostatnich 5 lat z listy ministerialnej A w dziedzinie fizyka lub dziedzinach pokrewnych.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Dziekana Wydziału o przyjęcie na studia
 • List motywacyjny (w którym należy wyrazić chęć przydziału do grupy badawczej i wskazać opiekuna naukowego)
 • Odpis dyplomu magisterskiego lub kserokopię (oryginał do wglądu, tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie z dziekanatu)
 • Kwestionariusz osobowy
 • Ankietę kandydata
 • 4 zdjęcia

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona będzie w zakresie:

 • pracy magisterskiej i osiągnięć naukowych kandydata oraz
 • zainteresowań naukowych kandydata oraz sprawdzenia wiedzy z fizyki ogólnej.

Elementami branymi pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą być: prezentacje, publikacje, portfolio doświadczenia dydaktycznego, wyniki przeprowadzonego egzaminu pisemnego lub ustnego oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe kandydata.

Lista rankingowa ustalona zostanie w oparciu o:

 • Średnią ocen dyplomu magisterskiego (z wagą: 0.2)
 • Ocenę pracy magisterskiej (z wagą: 0.2)
 • Wyniku rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali 0–5 (z wagą: 0.5)
 • Dotychczasowy dorobek kandydata w oparciu o ankietę w skali 0–5 (z wagą 0.1)

Ostateczna liczba punktów: a*0.2+b*0.2+c*0.5+d*0.1

Pod uwagę będą brani kandydaci, którzy uzyskają więcej niż 3 punkty.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów doktoranckich może zadecydować o przyjęciu kandydata od razu na wyższy rok studiów.

Termin składania podań o przyjęcie: od 15 września do 4 października 2018 r. do godz. 12.00.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Fizyki
ul. Podchorążych 2, pok. 515
30-084 Kraków

poniedziałek – piątek 9.00–14.00

tel. 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 5 października 2018 r., godz. 11.00 (s. 516, Instytut Fizyki). Wyniki postępowania kwalifikacyjnego wysłane zostaną e-mailem 8 października. Pisemne decyzje będą do odebrania w sekretariacie Instytutu Fizyki.