Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  6

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 1. Studia doktoranckie (III stopnia) umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.
 2. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych, która ukończyła studia II stopnia lub jednolite magisterskie z oceną co najmniej dobry (4.0) i została zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia.
 3. Kandydat na studia doktoranckie powinien dostarczyć następujące dokumenty:
  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub innych równorzędnych,
  • 4 zdjęcia legitymacyjne,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • kwestionariusz osobowy,
  • ankietę kandydata na studia doktoranckie,
  • opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej kandydata sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego,
  • wstępną deklarację samodzielnego pracownika naukowego o gotowości podjęcia się roli opiekuna naukowego kandydata.

 4.  Limit przyjęć wynosi 4 osoby.
 5. Tematyka rozpraw doktorskich może dotyczyć następujących zagadnień:
  • biologia człowieka
  • biologia molekularna i komórkowa
  • ekofaunistyka i biogeografia
  • ekologia i ochrona przyrody
  • ekotoksykologia
  • fizjologia roślin
  • fizjologia zwierząt
  • paleontologia bezkręgowców
  • parazytologia.

 6. Czas trwania składania wymaganych dokumentów: 3 września – 21 września 2018 r. Dokumenty przyjmuje i informacji udziela: Dziekanat Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP, ul. Podchorążych 2, pok. 136 w godz. 12.00–14.00.

 7. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się 27 września 2018 o godz. 10.00 w Instytucie Biologii UP, ul. Podchorążych 2 w sali 318N. Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego, jest dostarczenie wymaganych dokumentów.
  Do kandydatów dodatkowo nie będą wysyłane zawiadomienia o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 8. Sposób przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
  • kandydaci są zobowiązani przedstawić prezentację multimedialną w programie PowerPoint (maksymalnie do 10 minut), uwzględniającą najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze (np. wynikające z wykonanej pracy magisterskiej) oraz wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej, 
  • po przedstawionej prezentacji odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem obejmująca: zagadnienia z zakresu biologii ze szczególnym uwzględnieniem specjalności, do której należy deklarowany przez kandydata temat pracy doktorskiej oraz zarys koncepcji rozprawy doktorskiej. 

  Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia ocenę: prezentacji osiągnięć naukowo-badawczych i zamierzeń badawczych, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwości realizacji proponowanej tematyki pracy doktorskiej w Instytucie Biologii UP w Krakowie.
 9. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną w trybie konkursowym i w ramach limitu miejsc. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest pozytywna ocena prezentacji osiągnięć i zamierzeń badawczych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwości realizacji proponowanej tematyki pracy doktorskiej w Instytucie Biologii UP w Krakowie.