Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

!--

Cel studiów

.

 

-->

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

  • ma wiedzę: ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorię i metodologię), na temat zasad i norm etycznych, umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego;

  • dysponuje umiejętnościami: posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy; posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł, pracy w zespole według celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu, nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej;

  • cechuje się kompetencjami społecznymi: rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, samodzielnego podejmowania działań społecznych, podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy, świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych, utrzymywania i rozwijania więzi społecznych na różnych poziomach.
!--

Absolwent – w zależności od ukończonej specjalności – posiada przygotowanie pedagogiczne, teoretyczne i praktyczne, uprawniające do pełnienia wybranej roli zawodowej:

  • specjalność edukacja obywatelska: nauczyciel przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych (świetlicach szkolnych, internatach, szkolnych schroniskach młodzieżowych), nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, nauczyciel-pedagog w szkołach i placówkach oświatowych;

  • specjalność wychowawca małego dziecka: wychowawca małego dziecka w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, klubach dziecięcych oraz w środowisku domowym;

  • specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna: nauczyciel przedszkola, nauczyciel nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej;

  • specjalność społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną: nauczyciel doradca metodyczny, nauczyciel konsultant, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, pedagog szkolny, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;

  • specjalność doradztwo społeczne: nauczyciel doradca metodyczny, nauczyciel konsultant, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych;

  • specjalność promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień: nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, nauczyciel konsultant, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
-->

Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe. Każdy absolwent jest więc wyposażony, zgodnie z własnym wyborem, w szczegółowe kompetencje zawodowej w zakresie jednej ze specjalności. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi niezbędnymi do wychowania i kształcenia oraz opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rzetelne przygotowanie teoretyczne, które uzyskał, ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wiedzę z zakresu filozofii, socjologii, nauk pedagogicznych, psychologicznych oraz wiedzę z przedmiotów specjalnościowych. Zdobyta wiedza pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst edukacji.

W zakresie specjalnościowym absolwent wykazuje się wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku 3–9 lat. Zna istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I–III.

Absolwent posiada wiedzę o metodach i formach profesjonalnego, jak również osobowego doskonalenia się oraz autoewaluacji. Posiada umiejętności praktyczne pozwalające mu na wyszukiwanie i korzystanie za źródeł naukowych w opracowywaniu odpowiedzi na problemy badawcze.

Potrafi rozpoznawać prawidłowości rozwojowe i symptomy zakłóceń w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dokonuje diagnozy potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności dzieci oraz właściwie dobiera metody i formy oddziaływań stymulujących wszechstronny ich rozwój. Wykorzystuje wiedzę z zakresu teorii do projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach I–III, w tym do samodzielnego opracowania i prowadzenia planu pracy dydaktyczno-wychowawczej stosownie do obowiązujących uregulowań prawnych oraz do konstruowania sytuacji edukacyjnych. Potrafi ocenić swoje możliwości i ograniczenia, dokonywać oceny własnej pracy i cech osobowych istotnych z punktu widzenia pracy nauczyciela oraz zaplanować swój profesjonalny i osobowy rozwój.

Absolwent wykazuje się kompetencjami społecznymi takimi jak: podmiotowość w traktowaniu dzieci, otwartość i refleksyjność na ich problemy, aktywne i twórcze podejście do rozwiązywania problemów, jak również odpowiedzialność za skutki własnego postępowania. Potrafi pracować w grupie, jest komunikatywny w relacjach z dziećmi, ich rodzicami, współpracownikami i przedstawicielami środowiska lokalnego. Posiada świadomość własnych kompetencji osobowych, dokonuje ich autodiagnozy i odczuwa potrzebę ustawicznej autoedukacji w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia swojej osobowości.

Absolwent ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; niezależnie od specjalności ma opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne, uprawniające (w zależności od ukończonej specjalności) do pełnienia roli zawodowej: nauczyciela przedszkola, nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej. Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pok. 314
tel. 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl