Mirosław Michalik

Mirosław Michalik

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Stanowisko: profesor w Katedrze Języka Polskiego

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo ogólne i stosowane, lingwistyka mentalna, logopedia, neurolingwistyka, lingwistyka edukacyjna, lingwistyka kulturowa.

I. Monografie:

 1. Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej, Kraków 2006.
 2. Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach, Kraków 2011.

II. Prace redagowane:

 1. „Nowa Logopedia”, t. 2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, Kraków 2011

III. Prace współredagowane:

 1. „Nowa Logopedia”, t. 1: Zagadnienia mowy i myślenia, (z Anną Siudak), Kraków 2010.
 2. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 92, Studia Logopaedica III: Argumentacja w dyskursie edukacyjnym, (z Janem Ożdżyńskim i Sławomirem Śniatkowskim), Kraków 2011.
 3. „Nowa Logopedia”, t. 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, (z Anną Siudak, Zdzisławą Orłowską-Popek), Kraków 2012
 4. „Nowa Logopedia”, t. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, (z Anną Siudak, Haliną Pawłowską-Jaroń), Kraków 2013
 5. Synergia. Mowa-Terapia-Wychowanie, (z Anną Hetman), Jastrzębie-Zdrój – Kraków 2013.

IV. Artykuły (po habilitacji)

 • Modularny a integralny sposób istnienia języka (logopedyczny punkt widzenia), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 96, Studia Logopaedica IV: Język – kultura – edukacja, red. L. Bednarczuk, St. Koziara, H. Pawłowska-Jaroń, E. Stachurski, Kraków 2011, s. 341-350.
 • „Gramatyka wewnętrzna” a kompetencja składniowa osób upośledzonych umysłowo, [w:] Studia z logopedii i neurologopedii, red. I. Nowakowska-Kempna, Kraków 2012, s. 33-53.
 • Budowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. St. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2012, s. 299-307
 • Skutki opóźnienia rozwoju mowy lub jej niewykształcenia w mózgowym porażeniu dziecięcym (ujęcie pozajęzykowe i fenomenologiczno-egzystencjalne), „Forum Logopedyczne”, nr 20/2012, s. 30-37.
 • Dyzartria i anartria w kontekście wieloaspektowej diagnozy różnicowej, „Nowa Logopedia”, t. 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków 2012, s. 383-406.
 • >>Nowa Logopedia a diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, „Nowa Logopedia”, t. 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków 2012, s. 17-34.
 • Dyzartria w szkole specjalnej. Ustalenia terminologiczne i konsekwencje diagnostyczno-terapeutyczne, [w:] Synergia. Mowa-Terapia-Wychowanie, red. M. Michalik, A. Hetman, Jastrzębie-Zdrój – Kraków 2013, s. 70-78.
 • Niemówienie jako problem lingwistyczny, kulturowy i szkolny. Uwagi neurolingwisty, [w:] Synergia. Mowa-Terapia-Wychowanie, red. M. Michalik, A. Hetman, Jastrzębie-Zdrój – Kraków 2013, s. 9-19.
 • Porażona interakcja. Koncepcja interakcji językowej jako ostateczny głos w sprawie dyzartrii o podłożu mózgowego porażenia dziecięcego, „Nowa Logopedia”, t. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Kraków 2013, s. 107-138.
 • Teoria logopedii jako interakcja. Między interakcjonizmem symbolicznym a lingwistyką mentalną, „Nowa Logopedia”, t. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Kraków 2013, s. 13-31.

V. Sympozja, konferencje, seminaria naukowe (po habilitacji)

 • Temat konferencji:  „Nowa Logopedia. Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy”
        (IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego) – organizacja  
        Data i miejsce: 21.11.2012 r. Kraków
        Tytuł referatu:   Porażona interakcja. Koncepcja interakcji językowej jako ostateczny głos w sprawie dyzartrii o podłożu mózgowego porażenia dziecięcego
        Organizator: Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Oddział Małopolski.

 • Temat konferencji:  „Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce”
        (Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego) 
        Data i miejsce: 14.12.2012 r. Jastrzębie-Zdrój
        Tytuł referatu:    Porozumiewanie się osób niemówiących
        Organizator: Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 • Temat konferencji: „Logopedia w teorii i praktyce”
         (Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna)
         Data i miejsce: 20-21.04.2013 r. Katowice
        Tytuł referatu: Oligofazja w świetle ostatnich koncepcji neuropsychologicznych – ujęcie    neurolingwistyczne
        Organizator: Polskie Towarzystwo Logopedyczne

 • Temat konferencji: „Metodologia badań logopedycznych”
         (Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne)
         Data i miejsce: 19-20.06.2013 r. Gdańsk
        Tytuł referatu: Transdyscyplinarność logopedii. Między metodologiczną koniecznością a teoretyczną utopią
        Organizator: Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego

 • Temat konferencji: „Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedyczna”
         (Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna)
         Data i miejsce: 25.10.2013 r. Katowice
        Tytuł referatu:  Błędy i wady wymowy uczestników śląskich konkursów recytatorskich
        Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Temat konferencji: "Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe. Sesja II - Metodologia badań".
         (Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe)
         Data i miejsce: 13.11.2013 r. Katowice
         Tytuł referatu: O logopedycznych doktoratach
         Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Gdański
 • Temat konferencji: "Synergia. Mowa-Terapia-Wychowanie"
         (Ogólnopolska Konferencja Logopedyczno-Edukacyjna)
         Data i miejsce: 10.12.2013 r. Jastrzębie-Zdrój
         Tytuł referatu: Kompetencja ortofoniczna uczniów jastrzębskich szkół
         Organizator: Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, ZSS nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
 • VI. Udział w organizacjach naukowych:

  • Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
  • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
  • Polskie Towarzystwo Logopedyczne

  VII. Funkcje:

  • Redaktor Naczelny „Nowej Logopedii
  • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
  • Członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
  • Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Logopedycznego Seminarium Naukowego
  • Członek Rady Naukowej „Forum Logopedycznego”
  • Członek Rady Recenzenckiej „Logopedia Silesiana”

  VIII. Działalność charytatywna, społeczna, pedagogiczna:

  • Praca w charakterze logopedy z dziećmi dotkniętymi porażeniem mózgowym, niesłyszącymi, autystycznymi oraz upośledzonymi intelektualnie

  Kontakt: mirmich@tlen.pl

Created by fine.pl