podanie o przyjęcie na studia podyplomowe


UWAGA:
poniższy dokument jest tylko   w z o r e m,   według którego należy napisać podanie
........................................
       (imię i nazwisko)
..............................................., ......................
(miejscowość i data)                    
........................................
       (kod i miejscowość)
........................................
       (ulica)
........................................
       (województwo)PODANIE


    Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe ................................................................ *)

prowadzone w roku akademickim 2007/2008 w ................................................................................ **)

przez ............................................................................................................................................. ***)


 
 
..........................................
(podpis kandydata)       Do podania załączam:
1) kwestionariusz osobowy
2) dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
3) dwa zdjęcia
4) .................................................................


  *) wpisać nazwę studiów
 **) wpisać miejsce realizacji studiów
***) wpisać jednostkę sprawującą nadzór merytoryczny