Logo UP
Strona główna Rozpocznij studia Dlaczego UP Aktualności Informacje Dla prasy Kontakt
Struktura Uczelni
Na skróty...
Galerie zdjęć i filmy o Uniwersytecie
Wirtualny Spacer po obiektach Uniwersytetu
Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego
Historia

Studia II stopnia (2-letnie)
- stacjonarne i niestacjonarne
Absolwent uzyskuje tytuł magistra.


Historia, specjalność historia z wiedzą o społeczeństwie - nauczycielska


Studia stacjonarne przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia kierunków humani-stycznych lub pedagogicznych, posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

Studia niestacjonarne przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

Studia zostaną uruchomione, jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie przynajmniej dla 26 kandydatów.


Historia, specjalność archiwistyczna


Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia kierunków humanistycznych, pedagogicznych, ekonomicznych oraz administracji i zarządzania. Studia zostaną uruchomione, jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie przynajmniej dla 26 kandydatów.


Historia, specjalność przesiedlenia - totalitaryzm - zagłada


Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Studia zostaną uruchomione, jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie przynajmniej dla 26 kandydatów.

Studia organizowane są we współpracy z Muzeum Państwowym Auschwitz-Birkenau.


Historia, specjalność dzieje integracji europejskiej


Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Studia zostaną uruchomione, jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie przynajmniej dla 26 kandydatów.

***

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku historia powinien wykazać się posiadaniem następujących kompetencji:

Wiedza - kompetencje ogólne:
 • Ma rozszerzoną wiedzę o pozycji i znaczeniu nauki, a szczególnie nauk humani-stycznych.
 • Wykazuje znajomość zaawansowanej technologii nauk humanistycznych.
 • Jest świadomy, że nauka w każdym zakresie jest w stanie stałego rozwoju i jej znajomość oraz umiejętność stosowania wymaga stałego uzupełniania wiedzy przez całe życie.
 • Ma szeroką wiedzę o współczesnym życiu społecznym i kulturalnym, organizacjach społecznych i instytucjach kultury i nauki.
 • Wykazuje znajomość terminologii naukowej (szczególnie specyficznej dla nauki historycznej) w zakresie rozszerzonym.
 • Ma zaawansowaną wiedzę o źródłach informacji takich jak bibliografie, dokumenty, katalogi, repertoria, informatyczne zbiory danych oraz technikach informacyjnych.
Wiedza - kompetencje szczegółowe specyficzne dla przedmiotu:
 • Ma wiedzę z zakresu historii świata w ujęciu różnorodnych przekrojów tematycznych.
 • Ma wiedzę o źródłach informacji takich jak np. bibliografie, dokumenty, katalogi, jak też wiedzę o korzystaniu ze źródeł historycznych.
 • Ma wiedzę o metodach i problemach badań różnorodnych dziedzin historii (historia społeczna, gospodarcza, rodziny, płci itp.)
 • Zna i rozumie zasady korzystania ze źródeł historycznych. Ma wiedzę o specyficznych narzędziach potrzebnych do studiowania dokumentów pochodzących z poszczególnych okresów historycznych, takich jak paleografia, neografia, numizmatyka, metrologia i inne.
 • Posiada wiedzę z zakresu metodologii historii.
 • Posiada wiedzę z zakresu historii historiografii.
 • Zna metody i sposoby tłumaczenia i interpretacji tekstów łacińskich.
 • Posiada wiedzę leksykalną niezbędną przy tłumaczeniu tekstów w przynajmniej jednym nowożytnym języku obcym, dotyczących fachowych zagadnień z zakresu historii.
 • Zna i rozumie zasady pisania i redagowania tekstów naukowych, wykorzystania aparatu krytycznego, naukowej dyskusji i argumentacji.
 • Posiada wiedzę o nowoczesnych metodach dydaktycznych stosowanych w nauczaniu historii jak też wymagane od nauczyciela przygotowanie merytoryczne w zakresie psychologii i pedagogiki w stopniu zaawansowania niezbędnym dla nauczania w szkole ponadgimnazjalnej (specjalność nauczycielska).
 • Posiada poszerzoną wiedzę o organizacji archiwów, metodach porządkowania dokumentów, jak też ich przechowywania oraz metodach ochrony i konserwacji (specjalność archiwistyczna).
Umiejętności - kompetencje ogólne:
 • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze.
 • Potrafi samodzielnie podejmować działania mające na celu rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności i kierowanie własną karierą zawodową w ramach procesu uczenia się przez całe życie.
 • Potrafi stosować rozwinięte metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury.
 • Umie pracować w zespole i kierować pracą zespołu, rozwiązując problemy i organizując pracę członków zespołu.
 • Umie korzystać ze źródeł informacji dla potrzeb projektów badawczych.
 • Umie argumentować i dokonywać ocen z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów, jak też poglądów innych autorów. Umie formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania.
 • Posiada umiejętność komunikowania się w przynajmniej jednym języku obcym nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii.
Umiejętności - kompetencje szczegółowe specyficzne dla przedmiotu:
 • Posiada umiejętność pisania prostych tekstów fachowych w przynajmniej jednym języku obcym nowożytnym z poprawnym zastosowaniem różnorodnych typów pisarstwa historycznego.
 • Umie czytać i wykorzystywać teksty historiograficzne i edytowane teksty źródłowe w przynajmniej jednym języku obcym nowożytnym. Potrafi też właściwie streszczać, zapisywać i katalogować uzyskane tą drogą informacje.
 • Posiada rozwinięte umiejętności w zakresie poprawnego komentowania, opatrywania przypisami, redagowania i edycji tekstów fachowych.
 • Posiada umiejętność prezentacji wyników własnych badań zgodnie z wymogami.
 • Potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty w języku łacińskim.
 • Potrafi czytać oryginalne dokumenty źródłowe w języku ojczystym, streszczać je i transkrybować, jak też katalogować i wykorzystywać uzyskane tą drogą informacje.
 • Umie wykorzystywać specyficzne narzędzia potrzebne do studiowania źródeł historycznych właściwych dla różnych okresów takie jak np. paleografia, neografia, epigrafika, chronologia, metrologia, numizmatyka, itp.
 • Posiada umiejętność popularyzacji i przekazywania wiedzy z zakresu nauk historycznych i społecznych. Umie stosować różne metody nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (specjalność nauczycielska).
 • Potrafi zastosować w praktyce zdobytą zaawansowaną wiedzę dotyczącą opracowywania i ochrony zasobów archiwalnych.
Postawy - kompetencje ogólne:
 • Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą, jak też natury ogólnej i wykazuje aktywność w ich rozwiązywaniu. Przestrzega zasad etyki w życiu prywatnym i zawodowym.
 • Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym. Jest gotów do inicjatyw i działań na rzecz lokalnego środowiska obywatelskiego. Wykazuje zainteresowanie nowatorskimi projektami w nauce i sztuce.
 • Respektuje odmienne od własnych teorie i poglądy w ramach badań naukowych i prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny.
 • Respektuje różne poglądy polityczne, religijne dotyczące systemu wartości itp.
Postawy - kompetencje szczegółowe specyficzne dla przedmiotu:
 • Respektuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym jak też różnice poglądów historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach.
 • Jest gotów uczestniczyć w aktualnych debatach historycznych i przekazywać informację o nich zainteresowanym osobom spoza grona fachowców.
 • Jest świadomy odpowiedzialności za obiektywny przekaz wiedzy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie spoczywającej na nauczycielu tych przedmiotów. Traktuje uczniów z właściwym szacunkiem i uprzejmością. Nie toleruje wśród nich postaw nieetycznych.
 • Jest gotów do organizowania rozwiniętych projektów mających na celu propagowanie i objaśnianie wiedzy historycznej, dziedzictwa historycznego i kulturowego adresowanych do różnych środowisk.
 • Wykazuje obiektywizm w podejściu do przekazu historycznego, jak też odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się fałszowaniu i instrumentalizacji tradycji historycznej.

Absolwent specjalności dzieje integracji europejskiej powinien posiadać wiedzę merytoryczną i zawodową pozwalającą na podjęcie pracy w instytucjach samorządowych i administracji państwowej oraz w instytucjach organizujących życie kulturalne na stanowiskach wymagających wiedzy o problemach regionalnych i europejskich. Powinien także umieć samodzielnie rozwiązywać problemy badawcze na poziomie podstawowym w ramach pracy zespołowej lub indywidualnej.


Kontakt

Wydział Humanistyczny
Instytut Historii
ul. Podchorążych 2, pok. 324
tel. (+48 12) 662 61 82
e-mail: ihap@up.krakow.pl

Przyciski Intranet Książka telefoniczna Poczta Radio Spektrum EN RU UA BiP Facebook GoldenLine YouTube Twitter


Dzień Otwarty UP 2016
Projekty EFS
Konkursy
Przewody doktorskie
Konkurs o indeks
Wirtualna Uczelnia
Copyright Uniwersytet Pedagogiczny ©