Logo UP
Strona główna Rozpocznij studia Dlaczego UP Aktualności Informacje Dla prasy Kontakt
Struktura Uczelni
Na skróty...
Galerie zdjęć i filmy o Uniwersytecie
Wirtualny Spacer po obiektach Uniwersytetu
Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego
Chemia

Studia I stopnia (3-letnie)
- stacjonarne

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etyki i przepisów prawa, w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, administracji oraz szkolnictwie. Ponadto posiada wiadomości i umiejętności oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne niezbędne do nauczania chemii i biologii. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne (teoretyczne i praktyczne) do nauczania chemii (przedmiot główny) i biologii (przedmiot dodatkowy) w gimnazjach i szkołach zawodowych oraz placówkach oświatowo-wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli […] (Dz. U. Nr 155, poz. 1288).

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata, który daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.


Kontakt

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
ul. Podbrzezie 3, pok. 30
tel. (+48 12) 662 67 20
e-mail: ibiol@up.krakow.pl

Przyciski Intranet Książka telefoniczna Poczta Radio Spektrum EN RU UA BiP Facebook GoldenLine YouTube Twitter


Dzień Otwarty UP 2016
Projekty EFS
Konkursy
Przewody doktorskie
Konkurs o indeks
Wirtualna Uczelnia
Copyright Uniwersytet Pedagogiczny ©