O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się tytułem magistra lub równorzędnym oraz spełniający warunki rekrutacji ustalone przez Senat Uczelni.

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 (PDF 931 KB)

 

Kryteria przyjęć na poszczególne kierunki studiów III stopnia w roku akademickim 2016/2017