Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  6

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu magistra lub równoważnego dyplomu uzyskanego za granicą oraz pozytywny wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat na studia doktoranckie wypełnia test. Kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną w obecności kierownika studiów doktoranckich oraz wybranych pracowników naukowych Wydziału. Ranking kandydatów ustalany jest w oparciu o:

  • autoreferat,
  • rozmowę kwalifikacyjną,
  • wyniki testu.

Pod uwagę będą brane również opinie dotychczasowych opiekunów naukowych kandydata (np. promotora pracy licencjackiej, magisterskiej) oraz szczególne osiągnięcia (np. stypendia ministra, nagrody, udział w realizacji grantów). Warunkiem koniecznym rozpoczęcia studiów doktoranckich w IM UP jest wybór przez kandydata takiej dziedziny matematyki, która jest reprezentowana przez samodzielnych pracowników IM UP ewentualnie wskazanie opiekuna zewnętrznego.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

  • podanie do Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego o przyjęcie na studia,
  • odpis dyplomu magisterskiego (tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie z dziekanatu)
  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie,
  • cztery zdjęcia,
  • autoreferat zawierający opis zainteresowań matematycznych, wskazanie potencjalnego opiekuna naukowego w IM UP. Autoreferat powinien zawierać także informacje o tematyce i promotorze pracy magisterskiej, miejscu jej wykonania; ponadto, informacje o publikacjach naukowych, czy popularnonaukowych (wskazane jest załączenie kopii), udziale w seminariach, konferencjach, warsztatach, wygłoszonych referatach itp.

Zasady ustalania listy rankingowej: egzamin pisemny (0–10 pkt.), autoreferat (0–5 pkt.), w tej kategorii będzie uwzględniany wybór opiekuna naukowego spośród pracowników IM UP, rozmowa kwalifikacyjna (0–5 pkt.).