Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  4

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub równoważnego kierunków ścisłych lub technicznych oraz pozytywny wynik każdej z części postępowania kwalifikacyjnego (tryb konkursowy), w ramach którego:

 • kandydat jest zobowiązany przedstawić list motywacyjny, w którym może wyrazić chęć przydziału do grupy badawczej i wskazać opiekuna naukowego,
 • kandydat jest zobowiązany odbyć rozmowę kwalifikacyjną w zakresie:
  • pracy magisterskiej i osiągnięć naukowych kandydata,
  • zainteresowań naukowych kandydata oraz sprawdzenia wiedzy z fizyki ogólnej,
 • uwzględniona zostanie ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

W efekcie zostanie ustalona lista rankingowa wraz z wstępnym przydziałem do grupy badawczej i przydzieleniem opiekuna naukowego. Przydzielenie opiekuna naukowego odbywa się przy czynnym udziale kandydata i jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia.

Opiekun naukowy musi posiadać udokumentowaną listę publikacji naukowych z ostatnich 5 lat z listy ministerialnej A w dziedzinie fizyka lub dziedzinach pokrewnych.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału o przyjęcie na studia,
 • list motywacyjny (w którym należy wyrazić chęć przydziału do grupy badawczej i wskazać opiekuna naukowego),
 • odpis dyplomu magisterskiego lub kserokopię (oryginał do wglądu; tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie z dziekanatu),
 • kwestionariusz osobowy,
 • ankietę kandydata,
 • cztery zdjęcia.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona będzie w zakresie:

 • pracy magisterskiej i osiągnięć naukowych kandydata oraz
 • zainteresowań naukowych kandydata oraz sprawdzenia wiedzy z fizyki ogólnej (zgodnie z uchwałą Senatu nr 3/21.03.2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie); elementami branymi pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą być również: prezentacje, publikacje, portfolio doświadczenia dydaktycznego, wyniki przeprowadzonego egzaminu pisemnego lub ustnego oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe kandydata.

Lista rankingowa zostanie ustalona w oparciu o:

 • średnią ocen dyplomu magisterskiego (z wagą: 0.2),
 • ocenę pracy magisterskiej (z wagą: 0.2),
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali 0-5 (z wagą: 0.5),
 • dotychczasowy dorobek kandydata w oparciu o ankietę w skali 0-5 (z wagą 0.1).

Ostateczna liczba punktów: a*0.2+b*0.2+c*0.5+d*0.1

Pod uwagę będą brani kandydaci, którzy uzyskają więcej niż 3 punkty.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów doktoranckich może zadecydować o przyjęciu kandydata od razu na wyższy rok studiów.