Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  4

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

  1. Studia III stopnia (doktoranckie) umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.
  2. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych, która ukończyła studia II stopnia lub jednolite magisterskie z oceną co najmniej dobry (4.0) i została zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia.
  3. Kandydat na studia doktoranckie powinien dostarczyć następujące dokumenty:
    • podanie z prośbą o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej
    • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub innych równorzędnych
    • 4 zdjęcia legitymacyjne
    • kserokopię dowodu osobistego
    • kwestionariusz osobowy (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Instytutu Biologii)
    • ankietę kandydata na studia doktoranckie (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Instytutu Biologii)
    • opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej kandydata sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego
    • wstępną deklarację samodzielnego pracownika naukowego o gotowości podjęcia się roli opiekuna naukowego kandydata
  4. Tematyka rozpraw doktorskich może dotyczyć następujących zagadnień:
    • biologia człowieka
    • biologia molekularna i komórkowa
    • ekofaunistyka i biogeografia
    • ekologia i ochrona przyrody
    • ekotoksykologia
    • fizjologia roślin
    • fizjologia zwierząt
    • paleontologia bezkręgowców
    • parazytologia
  5. Czas trwania składania wymaganych dokumentów: 4–22 września 2017 r.
    Dokumenty przyjmuje i informacji udziela: Dziekanat Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP, ul. Podchorążych 2, pok. 136, w godz. 12.00–14.00.
  6. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 10.00 w Instytucie Biologii UP, ul. Podchorążych 2, sala 318N.
    Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dostarczenie wymaganych dokumentów.
    Do kandydatów dodatkowo nie będą wysyłane zawiadomienia o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
  7. Sposób przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
    • kandydaci są zobowiązani przedstawić prezentację multimedialną w programie Power-Point (maksymalnie do 10 minut), uwzględniającą najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze (np. wynikające z wykonanej pracy magisterskiej) oraz wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej,
    • po przedstawionej prezentacji odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem obejmująca: zagadnienia z zakresu biologii ze szczególnym uwzględnieniem specjalności, do której należy deklarowany przez kandydata temat pracy doktorskiej oraz zarys koncepcji rozprawy doktorskiej.
    Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia ocenę: prezentacji osiągnięć naukowo-badawczych i zamierzeń badawczych, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwości realizacji proponowanej tematyki pracy doktorskiej w Instytucie Biologii UP w Krakowie.
  8. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną w trybie konkursowym i w ramach limitu miejsc. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest pozytywna ocena prezentacji osiągnięć i zamierzeń badawczych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwości realizacji proponowanej tematyki pracy doktorskiej w Instytucie Biologii UP w Krakowie.

    O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni decyzją wydaną w trybie administracyjnym do 2 października 2017 r.

    Uroczyste rozpoczęcie studiów doktoranckich nastąpi w dniu 13 października 2017 r.